01
head 01

จากความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปีทำให้ประเทศไทยต้องนำเข้าไฟฟ้าจากต่างประเทศ เนื่องจากมีกำลังการผลิตไม่เพียงพอต่อการใช้งานซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือ กกพ. เป็นหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการพลังงานหรือโรงงานไฟฟ้าในประเทศไทยและมีนโยบายสนับสนุนให้คนไทยนำ “พลังงานสะอาด”หรือพลังงานทดแทนมาใช้ในชีวิตประจำวัน จึงได้ริเริ่มแนวคิด “พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้”

Pic 4 01

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ

ถึงความสำคัญของการใช้พลังงานสะอาดโดยเฉพาะพลังงานจากแสงอาทิตย์โดย กกพ.ได้ร่วมมือกับเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา ดำเนินงานโครงการต่างๆ ภายใต้แนวคิด “พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้” โดยโครงการเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 97(5)

Pic 01 01
Pic 2 01

กกพ. และ

เครือข่ายพลังงาน

มุ่งหวังที่จะสื่อสารให้ประชาชนรู้และเข้าใจเรื่องพลังงานจากแสงอาทิตย์และส่งเสริมให้มีการนำพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์มาใช้ภายในครัวเรือนและปรับใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้นเพื่อประโยชน์ความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศชาติและส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมโดยในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 – 2579 ได้กำหนดเป้าหมายให้มีการใช้พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานสะอาด ร้อยละ 30 ของปริมาณการใช้พลังงานทั้งหมด

Pic 3 01