Clean ennergy Logo 01 01 2
01

โลโก้ "เกาะพลังงานสะอาด"

สัญลักษณ์ของการพัฒนาพลังงานสะอาดในพื้นที่เกาะ

Logo ตัวย่อ 01
Website 01
Mobile 01 01
01

โลโก้ “เกาะพลังงานสะอาด” มีเป้าหมายเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ของการพัฒนาพลังงานสะอาดในพื้นที่เกาะของประเทศไทย โดยมีจุดเริ่มต้นที่อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา โดยให้เป็นพื้นที่ต้นแบบของเกาะพลังงานสะอาดที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ เป็นพลังงานที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ นำไปสู่วิสัยทัศน์การเป็น “เกาะพลังงานสะอาด” และขยายผลในพื้นที่เกาะ อื่นๆ ในภาคใต้

นอกจากนี้โลโก้ยังเป็นสัญลักษณ์ของการสร้างเครือข่ายกระบวนการทำงานด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ให้มีการสื่อสารสู่สาธารณะชนได้มากยิ่งขึ้น

ดังนั้นสัญลักษณ์ของคำ ว่า “เกาะพลังงานสะอาด” จึงเป็นสัญลักษณ์ที่ดูไม่ซับซ้อนมีความเรียบง่าย เป็นมิตร สามารถเข้าถึงประชาชนได้ทุกเพศทุกวัย มองเห็นได้ทันทีว่าเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนของพลังงานแสงอาทิตย์ และทรัพยากรทางธรรมชาติในพื้นที่เกาะของประเทศไทย

โครงการฯ ได้มอบหมายให้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันอาศรมศิลป์ เป็นผู้รับผิดชอบในการออกแบบโลโก้ ให้สอดคล้องกับแนวคิดและภาพรวมของโครงการฯ

01

เน้นจุดเด่นที่ดวงอาทิตย์และทะเล เพื่อสื่อถึงความเป็นพลังงานแสงอาทิตย์และความเป็นเกาะ โดยมีองค์ประกอบย่อยเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ และมีสัญลักษณ์ ประกอบด้วย ดวงอาทิตย์สีส้ม น้ำทะเลและภูเขา นกเงือก ต้นมะพร้าว และบ้านชาวประมง

01

สื่อถึงชุมชนบนเกาะที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ และมีพลังงานจาก
แสงอาทิตย์เป็นพลังงานเบื้องหลังความอุดมสมบูรณ์ มีที่มาจากการให้เห็นถึงดวงอาทิตย์ ทะเล ต้นไม้ และสัตว์ในพื้นที่เกาะ เพื่อให้เห็นว่าธรรมชาติและทรัพยากรที่สมบูรณ์นำมาซึ่งการ
มีพลังงานที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้

Pic 3 01

แบบโลโก้มี 2 แบบหลัก คือ แบบทางการตัวเต็ม

ที่ใช้ในการสื่อสารอย่างเป็นทางการและงานเอกสารต่าง ๆ และแบบตัวย่อ ที่ปรับปรุงให้ ชื่อโครงการเด่นขึ้นเพื่อนำมาใช้ในสื่อวิดีโอและสื่อออนไลน์อื่น ๆ ที่ต้องการความชัดเจนของตัวอักษร

รูปแบบโลโก้

แบบ Logo ตัวเต็ม

Logo ตัวเต็ม 01

แบบ Logo ตัวเต็ม

Logo ตัวย่อ 01 1

การใช้โลโก้แบบสีเดียว ขนาดมาตรฐาน

ORANGE 01

ORANGE

BLACK 01

BLACK

BLUE 01

BLUE

GREY 01

GREY