เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

(Sustainable Development Goals)

เพื่อโลกที่ดียิ่งกว่าเดิม

     เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) หรือที่รู้จักกันในชื่อ Global Goals นั้น เป็นข้อเรียกร้องให้ทั่วโลกดําเนินการเพื่อขจัดความยากจน ปกป้องสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขและมั่งคั่ง เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมาย เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงโลกของเราให้ได้ตามวาระปีพ. ศ. 2573 เป้าหมายทั้ง 17 ข้อได้รับการรับรองโดย 193 ประเทศสมาชิกในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ในเดือนกันยายน 2558 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2016

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้รับการพัฒนาผ่านกระบวนการให้คําปรึกษาที่ไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งรัฐบาลของแต่ละประเทศและประชาชนหลายล้านคนจากทั่วโลกได้มาร่วมประชุมเพื่อเจรจาและนําระเบียบวาระที่ท้าทายมาใช้

What 03 01 1

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมีทั้งหมด 17 ข้อ ดังนี้

 • SDG-01 ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่
 • SDG-02 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
 • SDG-03 สร้างหลักประกันเรื่องสุขภาพ และ ส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย
 • SDG-04 สร้างหลักประกันว่าทุกคนจะมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และ สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 • SDG-05 บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ และส่งเสริมผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน
 • SDG-06 สร้างหลักประกันเรื่องการเข้าถึงน้ำสะอาด และสุขอนามัย และมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน สำหรับทุกคน
 • SDG-07 สร้างหลักประกันว่าทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่เข้าถึง เชื่อถือได้ และยั่งยืน
 • SDG-08 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน
 • SDG-09 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุม และยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
 • SDG-10 ลดความไม่เสมอภาค ทั้งระดับประเทศและระดับสากล
 • SDG-11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทาน และยั่งยืน
 • SDG-12 สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภค และการผลิตที่ยั่งยืน
 • SDG-13 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น
 • SDG-14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • SDG-15 ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ป้องกันไม่ให้เกิดการกลายสภาพเป็นทะเลทรายหรือสภาวะแห้งแล้ง หยุดการเสื่อมโทรมของ ที่ดินและฟื้นฟูสภาพดิน และ หยุดยั้งการเสื่อมโทรมของความหลากหลาย ทางชีวภาพ
 • SDG-16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนสามารถเข้าถึง ความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดรับชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ
 • SDG-17 ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ที่ >>>