เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

(Sustainable Development Goals)

เพื่อโลกที่ดียิ่งกว่าเดิม

     เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) หรือที่รู้จักกันในชื่อ Global Goals นั้น เป็นข้อเรียกร้องให้ทั่วโลกดําเนินการเพื่อขจัดความยากจน ปกป้องสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขและมั่งคั่ง เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมาย เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงโลกของเราให้ได้ตามวาระปีพ. ศ. 2573 เป้าหมายทั้ง 17 ข้อได้รับการรับรองโดย 193 ประเทศสมาชิกในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ในเดือนกันยายน 2558 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2016

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้รับการพัฒนาผ่านกระบวนการให้คําปรึกษาที่ไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งรัฐบาลของแต่ละประเทศและประชาชนหลายล้านคนจากทั่วโลกได้มาร่วมประชุมเพื่อเจรจาและนําระเบียบวาระที่ท้าทายมาใช้

What 03 01 1

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมีทั้งหมด 17 ข้อ ดังนี้

ดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ที่ >>>