ชุมชนเกาะยาวประสานพลังเครือข่ายพลังงานสะอาด

งาน”ประสานเครือข่ายพลังงานชุมชนเกาะยาว” ที่จัดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ณ ที่ว่าการอำเภอเกาะยาว มีผู้สนใจพลังงานทางเลือก ทั้งผู้แทนจากหน่วยงานราชการเช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. เยาวชน เครือข่ายช่าง ผู้ประกอบการ และชาวบ้านชุมชนเกาะยาว เข้าร่วมงานกว่า 240 คน  เพื่อร่วมกันจับมือสร้างเครือข่ายเกาะพลังงานสะอาดต่อไป   

812
957
263

ภายในงานได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ อสม.และผู้เกี่ยวข้องกับโครงการเกาะพลังงานสะอาด ซึ่งมีจิตอาสาในการสำรวจข้อมูลการใช้พลังงานของชุมชนเกาะยาว ทั้งในเกาะยาวน้อยและเกาะยาวใหญ่ โดยข้อมูลจาการสำรวจนั้น ผศ.ดร.อุสาห์ บุญบำรุง จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้นำมาวิเคราะห์จัดทำแผนที่พลังงานขึ้นมา และได้นำผลการสำรวจมารายงานให้ชาวชุมชนเกาะยาวรับทราบ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานของเกาะยาวในปัจจุบัน

013
150405
381
382

นอกจากนั้นยังมีนิทรรศการของโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาเครือข่ายพลังงานชุมชนในพื้นที่เกาะเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน (Clean Energy, Green Island)  / การสาธิตการใช้งานโซลาร์เซลล์ในการเกษตร โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทโซลาร์ภาคใต้และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน Doing Koh Yao  /กิจกรรมให้ความรู้และเล่นเกมส์เกี่ยวกับการใช้พลังงานโซลาร์เซลล์ จากเครือข่ายพลังงานสะอาด และการออกร้านจากกลุ่มแม่บ้านชาวชุมชนเกาะยาว

416
202
2020
928

โครงการเกาะพลังงานสะอาด หรือโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาเครือข่ายพลังงานชุมชนในพื้นที่เกาะเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน (Clean Energy, Green Island)  ได้รับการสนับสนุนโครงการโดยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนและสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ดำเนินการโดยสถาบันอาศรมศิลป์