เกาะยาวน้อย ยาวใหญ่ กกพ.ชูต้นแบบ “เกาะพลังงานสะอาด”

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม และพัฒนาเครือข่ายพลังงานชุมชนในพื้นที่เกาะเพื่อการพึ่งพาอย่างยั่งยืน หรือโครงการเกาะพลังงานสะอาด ในพื้นที่เกาะยาวน้อย เกาะยาวใหญ่ ดำเนินโครงการมาเป็นระยะเวลา 1 ปีกว่า นับตั้งแต่เดือนกันยายน 2562  และนำมาสู่การก่อตั้งวิสาหกิจชุมชน “Doing Koh Yao” ที่รวมช่างท้องถิ่นจากเกาะยาวน้อย และยาวใหญ่ ร่วมกันบริการให้ความรู้ ติดตั้งซ่อมแซมโซลาร์เซลล์แก่ชุมชนในราคาถูก ซึ่งเป็นความสำเร็จอีกขั้นของโครงการ

หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ รายงานการขับเคลื่อนของสถาบันอาศรมศิลป์ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ทำงานร่วมกับชุมชนเกาะยาวน้อย ยาวใหญ่ ที่มองเห็นกระแส go green ของภาคใต้ อยากที่จะพัฒนาเมืองให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดี  

เมื่อทุกฝ่ายสานพลังกัน  ฝันของการเป็นเกาะพลังงานสะอาดที่แท้จริง น่าจะอยูไม่ไกลเกินฝัน 
ติดตามอ่านทั้งหมดได้ที่
เกาะยาวน้อย ยาวใหญ่” กกพ.ชูต้นแบบ “เกาะพลังงานสะอาด” https://www.prachachat.net/csr-hr/news-582235

กกพ. 01