ก้าวแรกของการติดตั้งพลังงานสะอาดที่เกาะยาว…เกาะพลังงานสะอาด

อาคารศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรม เกาะยาวน้อย และพลังงานโซลาร์เซลล์ได้ฤกษ์เปิดอาคารไปเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา   โดยนายภัทรศักดิ์  สุวรรณมณี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษารร.เกาะยาววิทยา ให้เกียรติมาเป็นผู้เปิดอาคารศูนย์วัฒนธรรมฯ  นอกจากมีพิธีกรรมทางศาสนาอิสลามแล้ว ยังมีการแสดงจากชุมนุมนาฏศิลป์  โรงเรียนเกาะยาววิทยา  ชุด  “บุหงาอันดายาวี” และงานเสวนาเรื่องเล่าจากชาวเกาะ(ยาว) บอกเล่าวัฒนธรรมดั้งเดิม ภูมิปัญญาพื้นถิ่นของชุมชนเกาะยาว   การแสดง ลิเกฮูลู ชุด “ฮูลู…เกาะสามเมือง ขุมคลังเรื่องราว บอกเล่าวิถีคนเกาะยาว” โดย นักศึกษาจากราชภัฏภูเก็ต

18170 1
201010 0 1
201010 3

ในโอกาสนี้ได้มีงานแสดงมุทิตาจิตต่อดร.ฐิติพร เปกะมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะยาววิทยา เนื่องในการเกษียณอายุราชการโดยท่านเป็นผู้หนึ่งที่ร่วมสนับสนุน และผลักดันให้เกิดอาคารศูนย์วัฒนธรรมฯ ขึ้น

18170
18169

นอกจากนั้นยังมีการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้โซลาร์เซลล์ และมีกิจกรรมให้ความรู้และเล่นเกมส์เกี่ยวกับการใช้พลังงานโซลาเซลล์  จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากบริษัทโซลาร์ภาคใต้และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน Doing Koh Yao ทีมช่างชุมชน   เป็นกระบวนการเรียนรู้จากการลงมือทำจริง เพื่อให้นักเรียนที่เป็นเจ้าของพื้นที่ และผู้ใช้อาคารได้มีความรู้เกี่ยวกับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ปลูกฝังเรื่องพลังงานหมุนเวียน การติดตั้งและใช้งานโซลาร์เซลล์ การบำรุงรักษาในอนาคต  จากการอบรมพบว่าเยาวชน นักเรียน มีความสนใจและมีศักยภาพ สามารถที่จะขยายผล สร้างเครือข่ายเยาวชนเกาะพลังงานสะอาดต่อไป  

201010 14
201010 11
201010 7

อาคารศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรม เกาะยาวน้อย นับเป็นพื้นที่ต้นแบบแห่งแรกในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาเครือข่ายพลังงานชุมชนในพื้นที่เกาะเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน (Clean Energy, Green Island)  ซึ่งสนับสนุนโครงการโดยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนและสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และสถาบันอาศรมศิลป์  โดยมีชาวชุมชนเกาะยาวน้อย ร่วมมือร่วมใจกันอย่างขันแข็ง

201010 18
201010 17 1

อย่าลืมแวะมาเยือนกันบ้างนะคะ “เกาะสวย น้ำใส ผู้คนจริงใจที่..เกาะยาว” และยังเป็นเกาะพลังงานสะอาดอีกด้วย 

201010 21 2