ศึกษาศักยภาพพลังงานทดแทน ด้วย Energy Map

คณะทำงานโครงการเกาะพลังงานสะอาด โดย ดร.อุสาห์ บุญบำรุง ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทนจากมหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้ข้อมูลอาสาสมัครชุมชนเกี่ยวกับการศึกษาศักยภาพพลังงานทดแทนในพื้นที่ ด้วยการจัดทำแผนที่พลังงาน หรือ Energy Map ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลรายครัวเรือน เพื่อให้ทราบถึงการใช้พลังงานในปัจจุบัน ทั้งการใช้พลังงานในการประกอบอาชีพ การคมนาคม การประกอบอาหาร และสาธารณูปโภค

โดยอาสาสมัครตำบลเกาะยาวน้อยจะทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน โดยอาสาสมัครจะเก็บข้อมูลการใช้พลังงานในพื้นที่เกาะยาวน้อย แล้วนำส่งข้อมูลให้คณะทำงานโครงการเกาะพลังงานสะอาด วิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพพลังงานต่อไป

line 143675894862542
คก. และชี้แจงแบบสอบถาม อสม.เกาะยาวใหญ
ccc865c93771aac4cd23a3826b806f2e5 25011370 200627 0 1