ร่วมคิด ร่วมสร้าง การเรียนรู้ออนไลน์

แกนนำชุมชนตำบลเกาะยาวใหญ่ ประชุมออนไลน์เพื่อหารือร่วมกับคณะทำงานโครงการเกาะพลังงาน ถึงแนวทางการทำงานร่วมกันในสถานการณ์ COVID-19

โดยเฉพาะการสร้างการเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนให้กับชุมชน เพื่อการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมี ดร.อุสาห์ บุญบำรุง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อาจารย์สมพร ช่วยอารีย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และช่างวีรชัย อินทราช จาก กลุ่มภาคใต้โซลาร์เซลล์ ร่วมหารือ

S 41500772