ระดมความเห็น

ตัวแทนชุมชนชาวเกาะยาว กว่า 80 คน และคณะทำงานโครงการเกาะพลังงานสะอาด ร่วมกันระดมความเห็นเกี่ยวกับการใช้พลังงานสะอาดในพื้นที่เกาะ โดยเฉพาะพลังงานจากแสงอาทิตย์ เริ่มตั้งแต่การประเมินความรู้ความเข้าใจเรื่องพลังงานสะอาดของคนในชุมชนร่วมกัน การหารือกันถึงประโยชน์ที่จะได้รับ ข้อกังวลของชุมชน และเห็นร่วมกันว่าควรมีพื้นที่ต้นแบบที่นำร่องใช้โซลาร์เซลล์ให้ชุมชนได้เห็นตัวอย่างการใช้งานที่เป็นรูปธรรม และได้ช่วยกันคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบที่จะนำร่องใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์

โดยพิจารณาความเหมาะสมทั้งด้านพื้นที่ ด้านบุคคล และด้านวิชาการ จนได้ข้อสรุปเป็นพื้นที่ต้นแบบใน 3 ลักษณะ คือ

1) พื้นที่อาคารสาธารณะ คือ อาคารของโรงเรียนเกาะยาววิทยา ตำบลเกาะยาวน้อย

2) พื้นที่อาคารส่วนบุคคล คือ ร้านกาแฟศาลาคาเฟ่ ตำบลเกาะยาวน้อย และ

3)พื้นที่เกษตร ในตำบลเกาะยาวน้อย ตำบลเกาะยาวใหญ่ และตำบลพรุใน

20191114 200524 0001
20191114 _1_200524_0020
20191114_200524_0026
20191114 _1_200524_0002
20191114 _1_200524_0011
20191114 200524 0042
20191114 200524 0008
20191114 200524 0036
20191114 _1_200524_0001
20191114 _1_200524_0015